800-
KARIKALAN roi

Dynastie Cholas (850-1267)

870-906
ADITYA roi

985-1014
RAJARAJA Ier roi

1014-1042
RAJENDRA CHOLADEVA roi

1042-1052
RAJADHIRAJA Ier CHOLA roi

1062-1070
VIRARAJENDRA roi

1070-1125
KULOTTUNGA Ier roi

Mise à jour : 2021-01-10