974-995
MULARAJA roi

1022-1062
BHIMADEVA Ier roi

1093-1143
JAYASIMHA SIDDHARAJA roi

1143-1172
KUMARAPALA roi

1172-1176
AJYAPALA roi

Mise à jour : 2021-01-10