Dynastie Dravi (100av-225)

~100av
SIMOKA satrape

~90av
SHATAKARNI satrape

~70av
BHUMAKA satrape
  • Chashtana, roi de Malwa

~70av
NAHAPANA satrape

109-132
GAUTAMIPUTRA satrape

~190
YAJNAS HRI satrape

Mise à jour : 2021-01-10