Un des royaumes de l'Inde à l'ouest du pays.


1726-1769
RANDJI SINDHIA roi
???

1769-1794
MAHADAJI SINDHIA roi

1794-1827
DAULAT RAO SINDHIA roi

1827-1843
JANKOJI RAO SINDHIA roi

1843-1886
JAYAJI RAO SINDHIA roi

1886-1925
MADHAVA RAO SINDHIA roi

1925-1961
JAVAJI RAO SINDHIA roi (1916-1961)
Vijaya Raje Scindia [Lekha Divyeshwari Devi] (1919-2001)
  • Padmavati Raje (Maharaja de Tripura)
  • Usha Raje (Pashupati Shamsher Jung Bahadur Rana)
    • Devyani Rana
  • Vasundhara Raje
  • Yashodhara RAje
  • Madnav Rao (1945-2001)

Gwalior et Indore forment Madya Bharat (1948)

Mise à jour : 2021-01-10