La Corée est une péninsule d’Asie de l’Est d’environ 220 000 km2 située entre le Japon et la Chine. Elle est surnommée le Pays du Matin calme.(1392-1910)


Dynastie Joseon (1392-1910)

1392-1398
TAEJO Ier roi (1335-1408)
Shindeok (1356-1396)
 • Muan (1381-1398)
  • Kaesong
 • Yian (1382-1398) (Yu Heyon-Bin) (Buyu Shim Heyon-Bi)
 • Gyeongsun (-1407) (Lee Je) (1365-1398)
Sinui (1337-1391)

1398-1400
JEONGJONG 2e roi (1357-1419)
Jeongan (1355-1412)
Seong
 • Deokcheon (1397-1465)
 • Dopyeong (1402-1439)
Ji Chungju Suk-ui
 • Uipyeong (-1461)
 • Seonseong (1396-1460)
 • Imseong
 • Hamyang
Ki Haengju Suk-ui
 • Sunpyeong (-1456)
 • Geumpyeong (-1435)
 • Sukshin (1401-1486)
 • Jeongseok (1409-1464)
 • Murim (1410-1474)
 • Goseong
 • Sangwon
 • Jeonsan
Mun Suk-ui
 • Jongui (1393-1451)
Lee Suk-ui
 • Junnam (1406-1470)
Yun Haepyeong (1368-1417)
 • Sudo (-1449)
 • Imeon (1399-1432)
 • Seokbo (1399-1447)
 • Jangcheon
 • Incheon
 • Haman
Cho Gung-Jang
Ki-Mae
Gaui
 • Deokcheon

1400-1418
TAEJONG 3e roi (1367-1422)
Sujgong
Uijeong (-1454)
Hyesun (-1438)
Shinsun (1390-)
Deoksuk
 • Suksun
Wongyeong (1365-1420)
 • Jeongsun (1385-1460)
 • Gyeongjeong (1387-1455)
 • Gyeongan (1393-1415)
 • Yangnyeong (1394-1462) (Sooseong)
  • Soonseong
  • Hamyang
  • Seosan
  • Jeo-ui (Lee Ja)
  • Fille (Lee Beon)
  • Yeongpyeong (Kim Cheol-goo)
  • Fille (Parc Soo-jong)
  (???)
  • Yi Heom
  • Yi Heun
  • Yi Seong
  • Yi Shim
  • Yi Gwang-seok
  • Yi Gwang-geun
  (???)
  • Fille (Lee Jong-gyeong)
  (???)
  • Fille (Kim Am)
  • Fille (Kim Seung)
  • Fille (Kim Oh)
  • Fille (Kim Won)
  • Fille (Han Chi-yeong)
  (???)
  • Fille (Kwon Chi-jung)
  • Yi Goo-ji (-1489) (Kwon Deok-yeong) (-1470)
  (???)
  • Fille (Sek-Béon)
  • Fille (Kim Ui)
  • Fille (Im Jun)
  • Yi Geon-yi
 • Hyoryeong (1396-1486) (Yeseong)
  • Uiseong
  • Seowon
  • Boseiong
  • Nakwon
  • Yeongcheon
  • Woncheon
  • Biin (Lee Hun)
  (Son Pyeongshae)
  • Yi Nang
  • Fille (Jeon Jin-Hyeong)
 • Sejong le grand
 • Jeongseon (1397-1450)
 • Seongnyeong (1405-1418)
Hyo (-1454)
 • Gyeongnyeong (1395-1458)
Shin (-1435)
 • Hamnyeong (1402-1467)
 • Onnyeong (1407-1453)
 • Jeongshin (-1457)
 • Jeongjeong (1410-1455)
 • Sukjeong (-1456)
 • Soshin (-1437)
 • Suknyeong
 • Sukgyeong (1420-1494)
 • Sukgeun (-1450)
Seon
 • Hyeryeong (1407-1440)
 • Ioknyeong (1422-1464)
 • Sosuk (-1456)
 • Gyeongshin
Ui
 • Jeonghye
Donc
 • Sukhye (-1464)
Jeong (-1426)
 • Geunnyeong (1411-1462)
Choi Suk-ui
 • Huireyong (-1465)
Lee Suk-ui
 • Huryeong (1419-1450)

1418-1450
SEJONG LE GRAND 4e roi (1397-1450)
Sangsik
Jeonchan
Sim-Ssi [Soheon] (1395-1446)
 • Jeongso (1412-1424)
 • Munjong
 • Jeongui (1414-1477)
 • Sejo
 • Anpyeong (1418-1453)
 • Imyeong (1420-1469)
 • Gwangpyeong (1425-1444)
 • Geumseong (1426-1457)
 • Pyeongwon (1427-1445)
 • Yeongeung (1434-1467)
Yeong
 • Hwaui (1425-1460)
Shin (1406-1464)
 • Gyeyang (1427-1464)
 • Uichang (1428-1460)
 • Milseong (1430-1479)
 • Ikhyeon (1431-1463)
 • Yeonghae (1435-1477)
 • Damyang (1439-1450)
Hye
 • Hannam (1429-1459)
 • Suchun (1431-1455)
 • Yeongpung (1434-1456)
Miryang Gwi
Choi Gwi
Suk-ui
So-yong (-1452)
Suk-won
 • Jeongan (1438-1461)
Sang-chim (1396-1463)
 • Jeonghyeon (1425-1480)
Sa-gi (-1444)
 • Fille (1430-1431)

1450-1452
MUNJONG 5e roi (1414-1452)
Hwi (1410-1429)
Sun (1414-1436)
Hyeondeok (1417-1441)
 • Danjong
 • Gyeonghye (1436-1473) (Jeong Jong) (-1461)
  • Jeong Misu
Suk (1418-)
So-ui
Sa-chik
 • Gyeongsuk (1439-)
Suk-ui (1426-1508)
Kwon So-yong
Jeong So-yong
So-hun
Seung-hwi
Jang

1452-1455
DANJONG 6e roi (1441-1457)
Jeongsun (1440-1521)
Sangsan Kim Suk-ui (1440-1525)
Kwon Andong Suk-ui (-1519)

1455-1468
SEJO 7e roi (1417-1468)
Suk-won
So-dechu
Geun (1425-)
 • Deokwon (1449-1498)
 • Changwon (1458-1484)
Jeonghui (1418-1483)
 • Yejong
 • Uigyeong (1438-1457) (Gwi) (-1494) (Gwi-in) (Suk-ui) (-1476) (Insu) (1437-1504)
  • Seongjong
  • Wolsan (1454-1487)
  • Myeongsuk (1455-1482)
 • Uisuk (1442-1477)
 • Uireyong

1468-1469
YEJONG 8e roi (1450-1469)
Gong
Ki
Lee
Jangsun (1445-1462)
 • Inseong (1461-1463)
Ansun (1445-1499)
 • Hyeonsuk (1464-1502)
 • Jean (1466-1525)
 • Hyesun (1468-1469)

1469-1494
SEONGJONG 9e roi (1457-1494)
Jeonhghyeon (1462-1530)
 • Jungjong
 • Sunsuk (1478-1488)
 • Shinsuk (1481-1486)
Gonghye (1456-1474)
Jeheon (1445-1482)
Myeong
 • Hwisuk
 • Gyeongsuk (1483-)
 • Musan (1490-1525)
 • Hwijeong
Jeong Chogye Gwi (-1504)
 • Anyang (1480-1505)
 • Bongan (1482-1505)
 • Jeonghye (1490-1507)
Yeongwol Eom Gwi (-1504)
 • Gongshin (1481-1549)
Kwon Angong Gwi (1471-1500)
 • Jeonseong (1490-1505)
Uiryrong Nam Gwi
Lee Suk-ui
Ha Suk-ui
 • Gyeseong (1478-1504)
Namyang Hong Suk-ui (1457-1510)
 • Hyesuk (1478-)
 • Wanwon (1480-1509)
 • Hwoesan (1481-1512)
 • Gyeonseong (1482-1507)
 • Ikyang
 • Gyeongmyeong (1489-1526)
 • Euncheon (1490-1524)
 • Jeongsun
 • Yangwon (1492-1551)
 • Jeongsuk (1492-1573)
Suk-Won
Jeong Suk-ui
Kim Suk-ui
Shim Suk-yong
 • Gyeongsun (1482-)
 • Sukhye (1486-1525)
 • Yiseong (1489-1552)
 • Yeongan (1490-1538)
Kwon Suk-yong
 • Gyeongwhi

1494-1506
YEONSANGUN 10e roi (1476-1506)
Geochang Sin (1476-1537)
 • Hwishin (1495-)
 • Hwang (1498-1506)
 • Changnyeong (1501-1506)
Yangseong Lee Suk-ui
 • Yangpyeong (1495-1503)
Yun Suk-ui
Kwak Suk-ui
Kwon Suk-ui
Min Suk-ui
Heungdeok Jang Suk-yong (-1506)
 • Yi Yeong-Su (Kwon Han)
Damyang Jeon Suk-yong (-1506)
Jo Suk-yong
Choi Suk-won
Kim Suk-won
Jeonggeum
 • Ham-Geum
Sukhwa
Wol Ha-Mae
Ahn
???
 • Don-su
 • Bok-Eok
 • Bok-Ham
 • Jeong-Su

1506-1544
JUNGJONG 11e roi (1488-1544)
Dangyeong (1487-1557)
Janggyeon (1491-1515)
Munjeong (1501-1565)
 • Uihye (1521-1564)
 • Hyosun (1522-1538)
 • Gyeonghyeon (1530-1584)
 • Myeongjong
 • Insun (1542-1545)
Gyeong (1492-1533)
 • Bokseong (1509-1533)
 • Hyesun (1512-1583)
 • Hyejeong (1514-1580)
Hee (1494-1581)
 • Geumwon (1513-1562)
 • Fengcheng (1528-1547)
Chang (1499-1549)
 • Yeongyang (1521-1561)
 • Jeongsin (1526-1552)
 • Deokheung (1530-1559) (Changbin Agn-Rnc)
Gwi (1500-1571)
Naju Na suk-ui (1489-1514)
Kim Suk-ui (-1562)
 • Sukjeong (1525-1564)
Kim Suk-won
Namyang Hong Suk-ui
 • Haean (1511-1573)
Lee Gyeongju Suk-ui (-1524)
 • Deokyang (1524-1581)
Lee Suk-won (-1520)
 • Heongsun (1517-1581)
 • Hyojeong (1520-1544)

1544-1545
INJONG 12e roi (1515-1545)
Inseong (1514-1578)
Suk
Suk
Gwi (1520-1566)
Yang-Je

1545-1567
MYEONGJONG 13e roi (1534-1567)
Jeong Suk-ui
Han Suk-ui
So-ui (1533-1565)
Gwi
Jeong Sun
Insun (1532-1575)
 • Dunhoe (1551-1563)

1567-1608
SEONJO 14e roi (1552-1608)
Gong (1553-1577)
Uiin (1555-1600)
Inmok (1584-1632)
 • Yeongchang (1606-1614)
 • Jeongmyeong (1603-1685)
  • Enfant
   • Enfant
    • Enfant
     • Hong Bong-Han
      • Hyegyeong (1735-1816) (Sado) (1735-1762)
       • Uiso (1750-1752)
       • Jeongjo
       • Cheongyeon (1754-1821)
       • Cheongseon (1756-1802)
Kim (1555-1613)
 • Uian (1577-1588)
 • Shinseong (1579-1592)
 • Jeongwong (1580-1619) (Inheon) (1578-1626)
  • Injo
  • Neungwon (1598-1656)
  • Neungchang (1599-1615)
  (Cheukshil)
  • Neungpung (1596-1604)
 • Jeongsin (1583-1653)
 • Jeongsuk (1587-1627)
 • Uichang (1589-1645)
 • Jeongan (1590-1660)
 • Jeonghwi (1593-1653)
Kim Sun
 • Sunhwa (1580-1607)
Yeoheung Min Jeong (1567-1626)
 • Inseong (1588-1628)
 • Jeongin (1590-1656)
 • Jeonggeun (1601-1613)
 • Inheung (1604-1651)
Namyang Hong Jeong (1563-1638)
 • Jeongjeong (1595-1666)
 • Gyeongchang (1596-1644)
Jeong Gwi
Jeong Suk-ui
So-win
Sur (1581-1664)
 • Heungan (1598-1624)
 • Gyeongpyeong (1600-1673)
 • Jeonghwa (1604-1667)
 • Yeongseon (1605-1649)

1608-1623
GWANGHAEGUN 15e roi (1575-1641)
Yu (1576-1623)
 • Yi Ji (1598-1623)
Yun Papyeong So-ui (-1623)
 • Fille (1616-1664)
Hong So-ui (-1623)
Kwon So-ui
Yangcheon Heo Suk-ui
Wonju Won Suk-ui
Jeong Dongnae So-yong (-1623)
Pungcheon Im So-yong (1598-1628)
So-Win
Han-Suk-Won
Kim Hae-si (1584-1623)
Lee
Choi
Jo Cour
Byeon

1623-1649
INJO 16e roi (1595-1649)
Jangryeol (1594-1620)
Inryeol (1594-1636)
 • Hyojong
 • Sohyeon (1612-1645) (Minhoe) (1611-1646)
  • Gyeongseon (1636-1648)
  • Gyeiongsuk (1637-1655)
  • Gyeongwan (1640-1648)
  • Gyeongnyeong (1642-1685)
  • Gyeongan (1644-1665)
  • Gyeongsun (1643-1654)
 • Inpyeong (1622-1658) (Bokcheon) (1622-1658)
  • Fils
   • Fils
    • Fils
     • Chin-ik (Cho)
      • Beong-won (Jeong Yeonil)
       • Namyeon (1788-1836) (Min Yohung) (1788-1831)
       • Heungseon (1820-1898) (Chuseon) (-1885) (Seo) (-1914) (Jin ches-seon) (1842-) (Sunmok) (1818-1898)
        • Gojong
        • Heungchin (1845-1912) (Lee) (1883-1978) (Hong) (1844-1887)
         • Yeongseong (1870-1917) (Hong) (-1894) (Kim) (1878-1955) (Sun-Hyeok)
          • Jin-Wan
         • Mun-Yong (1882-1901)
        (Gye Seong-Wol)
        • Waneun (1841-1881) (Shin Pyeongsan) (1842-)
         • Chang-hwa (1867-1937) (Shin Hyeong-Kyun) (1870-1940)
 • Yongseong (1624-1629)
Haeping Jang gwi (-1671)
Na Suk-ui
Park Suk-ui
Jang Suk-won
Lee (-1643)
Okcheon Jo Gwi (-1652)
 • Hyomyeong (1637-1700) (Kim Sw-Ryung)
 • Sungseon (1639-1690) (Yeongpung) (1639-1692)
 • Nakseon (1641-1695) (Dongwon)

1649-1659
HYOJONG 17e roi (1619-1659)
Inseon (1619-1674)
 • Hyeonjong
 • Sukshin (1635-1637)
 • Sukan (1636-1697) (Hong Deuk-gi) (1635-1673)
 • Sukmyeong (1640-1699) (Shim Ik-hyeon)
 • Sukhwi (1642-1696) (Jeong Je-hyeon)
 • Sukjeong (1646-1668) (Jeong Jae-ryun) (1648-1723)
 • Sukgyeong (1648-1671) (Won Mong-rin) (1648-1674)
 • Uisin (1635-1662) (Dorgon) (1612-1650) (Duanzhong) (1613-1652)
Jeong Suk-won
Kim Suk-ui
Un (1622-1693)
 • Suknyeong (1649-1666)

1659-1674
HYEONJONG 18e roi (1641-1674)
Myeongseong (1642-1684)
 • Sukjong
 • Myeongseon (1660-1673)
 • Myeonghye (1664-1673)
 • Myeongan (1667-1687)

1675-1720
SUKJONG 19e roi (1661-1720)
Ingyeong (1661-1680)
Inhyeeon (1667-1701)
Inwon (1687-1757)
Hui (1659-1701)
Choi Haeju Suk (1670-1718)
Yeong (1669-1735)
Gwi (1690-1735)
Yu Gangreung Sou-ui (1707-)
Myeong (-1703)
 • Yeonryeong (1699-1719)

1720-1724
GYEONGJONG 20e roi (1688-1724)
Danui (1686-1718)
Seonui (1705-1730)

1724-1776
YEONGJO 21e roi (1694-1776)
Jeongseong (-1757)
Jeongsun (1745-1805)
Jeong (1697-1721)
 • Hwaeok (1717-1718)
 • Hyohang (1719-1728)
 • Hwasun (1720-1758)
Yeong (1696-1764)
 • Hwapyeong (1727-1748) (Parc Myeong-won)
 • Hwahyeop (1733-1752) (Shin Gwang-su)
 • Hwawan (1738-1808) (Jeong Jidal) (1732-1757)
 • Sado (1735-1762) (Hyegyeong) (1735-1816)
  • *** Voir plus haut
  (Im suk)
  • Euneon (1754-1801) (Yi) (1764-1819)
   • Jeongye (1785-1841) (Yeom Yongseong)
  • Eunshin (1755-1771) (Hong) (1755-1821)
  (Gyeong) (-1761)
  • Cheonggeun (1758-1835)
  • Eunjeon (1759-1778)
Gwi (1707-1780)
 • Hwayu (1740-1777)
Suk-ui (-1776)
 • Hwaryeong (1753-1821)
 • Hwagil (1754-1772)

1776-1800
JEONGJO 22e roi (1752-1800)
Hyoui (1754-1821)
Ui (1753-1786)
 • Munhyo (1782-1786)
Won (1766-1779)
Hwa (1765-1824)
Su (1770-1822)
 • Sunjo
 • Sukseon (1793-1836)

1800-1834
SUNJO 23e roi (1790-1834)
Sunwon (1789-1857)
 • Hyomyeong (1809-1830) (Sinjeong) (1809-1890)
 • Myeongon (1810-1832)
 • Bokon (1818-1832)
 • Deokon (1822-1844)
Suk-ui (-1854)
 • Yeongon (1817-1829)

1834-1849
HEONJONG 24e roi (1827-1849)
Hyohyeon (1828-1843)
Hyojeong (1831-1904)
Gyeong (1832-1907)
Jeong
Suk-ui (1814-1895)

1849-1863
CHEOLJONG 25e roi (1831-1864)
Miryang gwi (1827-1889)
Pyeongyang Jo gwi (1842-1865)
Na
Bang Suk-ui (-1868)
Beom Suk-ui (1838-1883)
 • Yeonghye (1859-1872) (Park Yeong-Hyo) (1861-1939)
  • Enfant
   • Park Chan-ju (1914-1995) (Yi wu) (1912-1945)
    • *** Voir plus bas
Gong-in Lee
Gong-in Kim
Gong-in Park
Cheorin (1837-1878)

Le Royaume devient Empire (1897)

1864-1907
GOJONG 1er empereur (1852-1919)
Min (1851-1895)
Masako (-1899)
Yeongbo wi (1843-1928)
 • Wanhwa (1868-1880)
Yi Yeongbodang
 • Seon (1868-1880)
Jang Gwi-in
 • Uihwa (1877-1955) (Kim Deok-Su) (1880-1964)
  • Haewan (1915-1981)
  • Haewon (1919-)
  (Sugwan)
  • Geon (1909-1991) (Yoshiko Matsudaira) (1911-2006) (Yoshido Maeda)
  • Haechun (1920-2009)
  (Suin)
  • Wu (1912-1945) (Park Chan-ju) (1914-1985)
   • Chung (1936-)
   • Jong (1940-1966)
  • Ju (1918-1982)
  • Gon (1919-1984)
  • Gwang (1920-1952)
  (Cho Byungsuk)
  • Bang (1914-1951)
  • Chang (1915-)
  (Sugyung)
  • Hyun (1922-1996)
  • Gap (1938-2014)
   • Won (1962-)
  (Hong-Chong Sun)
  • Seok (1941-)
   • Hong (1974-) (Han Yeong-Gwang)
   • Jin (1979-)
  • Jung (1947-)
  • Haeran (1944-)
  • Haeryeon (1950-)
  (Kim Hyesu)
  • Hwan (1944-)
  • Hoeja (1940-)
  • Changhui (1953-)
  (Sugil)
  • Haesuk (1920-)
  (Gim Geumdeok)
  • Haegyeong (1930-)
Eom Sunheon (1854-1911)
 • Uimin (1897-1970) (Masako Nashimotonomiya) [Yi Bangja] (1901-1989)
  • Yi Gu (1931-2005) (Julia Mullock) (1928-2017)
   • Eugenia Unsuk (1959-)
  • Yi Jin (1921-1922)
Gwanghwa gwi (1887-1970)
 • Yuk (1914-1915
Bohyeon gwi (1882-1943)
 • U (1915-1916)
Yang Boknyeong gwi (1882-1929)
 • Deokhye (1912-1989) (Comte So Takeyuki)
  • Masae (1932-)
Samchuk (1892-1970)
Jeonghwa
Seo
Kim
Jang

1907-1910
SUNJONG 2e empereur (1874-1926)
Sunmyeong (1872-1904)
Sunjeong (1894-1966)

Annexée au Japon (1910-)

Mise à jour : 2021-12-12