Le Cambodge, ou le Royaume du Cambodge pour les usages officiels (ou plus communément appelé Srok Khmer, « le pays des Khmers ») est un pays d'Asie du Sud-Est.(1421-)


1421-1462
PONHEA YAT [PARAMARAJA Ier] roi (1396-1471)
Sandamikâ
Debatejah
Kesara
 • Thiyararaja
Devati Chandra

1462-1468
NOREAY RAMATHUPPDEY [NARAYANARAJA Ier] roi (1418-1468)
Sri Brhat Kesara
Munang Kaeva

1468-1477
REACHEA RAMATHUPPDEY roi (1437-1484)
Sri Thida Rajavi (1446-1494)
 • Ponhea Ong (1482-1534) (Fille de Ratchathirat II d'Ayuthya)

1472-1477
SORIYOTEÏ II roi (1457-1479)

1474-1504
THOMMO REACHEA Ier [DHARMARAJA Ier] roi (1439-1504)
Sri Thida Rajavi
Maya Devi Puspa

1504-1512
DAMHKAT SOKONTHOR [SRI SUGANDHAPADA] roi (1473-1512)
Nang Pean (-1510)

1512-1529
NEAY KAN [PARAMA BUPATI] roi (1476-1529)
Nang Ja Len

1516-1556
ANG CHAN Ier [PARAMARAJA II] roi (1486-1556)
Sri Debi Thida

1556-1567
BAROM REACHEA Ier [PARAMARAJA III] roi (1534-1567)
Sri Deva Theda
Sri Rathna Devi
Kesara Mala
Vani
Sujata Istri

1567-1594
SATHA Ier [PARAMARAJA IV] roi (1539-1596)
Munang Puspari Bangsiri
 • Keo Fa Yum (1580-1611)
Chakrapati Nariratna
Parama Kshatriyi
Munang Manda
Munang Pae Fa
Munang Daya
 • Nuriya
Munang Chandra
 • Naniya
 • Nari
Devi Kshatriyi
 • Visudhi
Munang Muli
 • Iy

1584-1596
CHEY CHETTA Ier roi (1575-1596)

1594-1596
PREAH RAM Ier roi (-1596)

1596-1597
RAM II roi (-1597)
Fille de Preah Ram Ier

1597-1599
BAROM REACHEA II [PARAMARAJA V] roi (1566-1599)
Parama Kshatriyi

1599-1600
BAROM REACHEA III [PARAMARAJA VI] roi (1554-1600)
Parama Kshatriyi

1600-1602
KAEV HUA Ier roi (1573-1611)

1603-1618
BAROM REACHEA IV [PARAMARAJA VII] roi (1548-1619)
Sujatha Kshatriyi (1555-)

1618-1625
CHEY CHETTA II [JAYA-JETTHA II] roi (1577-1625)
Deva Kshatriyi
Souk
Thong
Sri Vararajini Kshatriyi (-1658)
Anak Mnan Pussa

1625-1631
THOMMO REACHEA II [SRI DHARMARAJA II] roi (1602-1631)

1631-1640
ANG TONG REACHEA [ANG DAN RAJA] roi (1608-1640)

1640-1642
BATOM REACHEA Ier [PADUMARAJA Ier] roi (1616-1642)
Devi Panya

1642-1658
RAMATHIPADI Ier roi (1614-1658)
Devi Khsatriyi
Savasa Pupsa
Kapah Pau
 • Dav Kshatriyi (Uday Surivans [Ang Tan]) (1636-1675) (Chey Chetta III)
 • Ni
 • Varajudaya
 • Amaya

1658-1672
BAROM REACHEA V [PARAMARAJA VIII] roi (1628-1672)
Mnan Bau [Pou]
Ang Lei (1636-1672)
Tei Kshtriyi (1636-)

1672-1674
CHEY CHETTA III [PADUMARAJA II] roi (1639-1674)
Sri Thida (1656-)
Ang Lei (1636-1672)
Luc-Moi-Hoa
Dav Kshatriyi Uday Surivans [Ang Tan]) (1636-1675)

1675-1695
1696-1699
1701-1702
1704-1707
CHEY CHETTA IV roi (1676-1725)
Parama Chakrapati
Ang Ey

1695-1696
OUTEY Ier [UDAYARAJA II] roi (1672-1696)
Brhat Anga Sujatavati

1699-1701
1710-1722
1729-1730
ANG EM [KAEV HUA III] roi (1674-1736)
Anga
Maha Kshatriyi (1680-)

1702-1704
1707-1710
1738-1747
THOMMO REACHA III [SRI DHARMARAJA III] roi (1690-1747)
Sri Puspa
Anujaya Kshatriyi
 • Ang Chan (Anuyajathi Kshatriyi)
  • Dhana (1739-)
 • Subha
Ek Kshatriyi
 • Ang Chan (1707-1743)
  • Ang At
  • Ang Tong
Man Ratna
 • Ang Hing (1731-1757) (Anujaya Kshatriyi)
 • Ang Tuon (-1769) (Mnan Da)

1722-1729
1730-1738
1749-1749
SATHA II [PARAMARAJA X] roi (1702-1749)
Sri Sujathi Khsatriyi (1688-)

1738-1749
1755-1757
ANG TONG [RAMATHIPADI II] roi (1692-1757)

1747-1747
THOMMO REACHEA IV [SRI DHARMARAJA IV] roi (1706-1748)
Ekka Kshatriyi

1749-1755
CHEY CHETTA V roi (1709-1755)

1758-1775
OUTEY II [UDAYARAJA II] roi (1739-1777)
Men
 • Ei (1767-) (Mana Sura Sinhanada (1743-1803)
 • Phao (1769-) (Mana Sura Sinhanada) (1743-1803)
Sujitha Kshatriyi (1746-)
 • Men (1765-1782)
Snam Ekka
Ei Kshatriyi (1746-)

1775-1779
ANG NON II [RAMATHIPADI IV] roi (1739-1779)

1779-1796
ANG ENG II [NARAYAMA III] roi (1772-1797)
Mneang Ut (1765-1828)
Mneang Khe
 • Ang Phim (1793-1799)
 • Méatocchar Parama Pavitra (-1886)
Mneang Ros (-1869)
Ratna
 • Nak Ong Em (1794-1843) (Puyani) (1822-1878)
  • Ang Phim (1824-1855) (???)
    Dhanavarman(1844-1943) (Bhumarindra) (1842-1909)
    • *** Voir plus bas
   (Ang Snguon) (1829-1855)
   • Bhumarindra (1842-1909) (Dhanamavarman) (1844-1943)
    • Jamrang Varman (1870-1916) (Sisowath Yubhiphan) (1877-1916)
     • Sisowath Bophasy Tuel (1902-1957) (Norodom Phanouvongs) (1871-1934)
      • *** Voir plus bas
     • Sisowath Entaravong (1904-1977) (Pina)
      • Sisowath Phandaravong (1932-) (Margot Heydemann)
       • Jorg (1960-) (Laurence)
        • Paul (1996-)
       • Martina (1962-)
       • Yasmin (1963-)
      (Suriyakata Subhani) (-1976)
      • Sisowath Sihanouk Doussady (1939-1976) (Vissakha) (1932-)
       • Sisowath Chakara (1962-) (Kang Mi Kyung) (1964-)
        • Sri Svasti Yudhana (2002-)
        • Sri Svasti Jara Devi (2002-)
       • Sisowath Deva (1961-) (Marc Giacomini)
       (Norodom Botoum Bopha) (1951-1976)
       • Sisowath Rathipong (1971-1975)
      • Sisowath Chakrini (1946-)
      • Sisowath Visak
      • Sisowath Ayravadi (1942-) (Ngo Pin) (1941-)
      • Sisowath Ravinn (1944-)
      • Sisowath Chhachavam (1944-)
      (Cheng Bo)
      • Sisowath Éninou (1964-)
     • Sisowath Non Ang Eng (1906-1975)
     • Sisowath Chakaravuth Ang Eng (1909-1933)
     • Sisowath Youtevong Ang Eng (1913-1947) (Dominique Lavergne)
      • Sisowath Kantara (1945-) (Robert Bonacina)
       • Christophe
       • Florence
       • Irène
      • Sisowath Lenanda (1946-)
    • Anga Majjas
     • Sisowath Suphinvong
  • Kessarey (1827-)
  • Samara Ratha Thida Varamik (1831-1915) (Sisowath)
  • Ang Ing (1837-)
  • Darakara (1843-1868) (Norodom Ier)

Domination de Siam (1796-1806)

1806-1835
ANG CHAN II [UDARAJA III] roi (1792-1835)
Anak Moneang Krachap
Tép
 • Ang Pen (1809-1840)
Pèn
 • Ang Snguon (1829-1855) (Ang Duong) (Ang Phim) (1824-1855)
  • *** voir plus haut
Yos
 • Poukombo (1818-1818)
 • Puyani (1822-1878) (Nak Ong em) (1794-1843)
  • *** Voir plus haut
 • Sangun (Norodom Ier)

1834-1841
1844-1845
ANG MEY reine (1815-1874)

Domination de Siam (1844-1859)

1841-1844
1845-1859
ANG DUONG roi (1796-1860)
Ung
 • Yuravong (1821-1877) (Sao) (-1877)
  • Sao Samphat (1859-1940) (Norodom Hassakara) (1858-1888)
   • *** Voir plus bas
Yu (-1866)
Sri Sandhana Dharma Acharya [Pen] (1813-1895)
 • Changkoloney (1836-1906) (Sisowath)
 • Kessan (1840-1893)
Neang Pou (1819-1868)
Kham
 • Sivottha (1841-1891) (Phan Meali)
  • Rath-Votha
Ieng
 • Daracar (1843-1893)
Meas
 • Chanvati Ing (1844-1893)
Khun-Than
 • Navaratna (1853-1891) (Kossama) (1858-) (Norodom Praphayphak) (1881-) (Chem)
  • Sodasi (1879-)
  (Men)
  • Botsarah (1887-)
  • Sauvaney-Cham (1889-)
  (Dakpor)
  • Phatsowath (1888-1950) (Kanhnhoura) (1873-)
   • Duong Phatsowath Satharangsey (1920-1975) (Sokhon Dounette Dejeanne)
    • Duong Phatsodassy (1943-) (Robert Fulconis)
  (Bauret)
  • Sauphamareth (1890-)
  (Sambat)
  • Monivan (Vilaya Lakshmi) (1891-1970)
   • Duong Chinda (1902-) (Nhem)
    • Nhem Somali
     • Nodorom Vongchaya
     • Norodom Vongchakara
  • Samli (Manuriddhi)
   • *** Voir plus bas
Phal-tep-Sovan
 • Sarihvongs (1842-1883) (Pradhavani)
  • Bounavongs (1868-)
  • Pongsavath (1869-) (Bangsapaksakeva) (1877-)
Kesa
 • Ubol (1849-1893) (Im) (-1885) (Norodom Ier)
 • Monthea Tippamat (1854-1909)
Nop
Khlip
Mangala
Socheat Néari
 • Keo Monoha (1854-1888) (Kanding)
  • Manuriddhi (Samli)
   • Trolach (1899-)
  • Sudhi Duanga (-1905) (Samudha Amarabandhu) (1860-1915)
  • Ratana Devi (Kansada) (1876-)
 • Suwanavong
 • Troohog
Tep-Lakhana
Eriya Aksar
Sri Puspa
Malia Pawara
Raksha Kesara
Kantara Padmini
Sri Sikkantharasa
Pidura Jayapaksha
Siriyasa Jaya
Chatra Kunnurakshi
Sri Kannari
Kanaya Subiya
Jinnara Kailasa
Javi Subarni
Svanna Subiya
Subiyakshi Mangasari
Kalyana Keavasiri
Chan-Tou
 • Chantavong (1852-1893) (Dakmay)
  • Chindavongs (1886-)
  • Pongmali (1889-)
  (Saley)
  • Salivongs (1890-)
   • Sao Var
  (Kravani) (Mearoth)
  • Prida (1892-)
Lonté
 • Srâ-Ouk (1852-)
Cham Sucheat Bopha Nuon
Ang Snguon (1829-1875)
Krapa Meas
 • Khanda Mali (1855-1893)
 • Pon Mali (1857-1893)
Choeut Chom
Im
 • Nilavongs (1859-1886) (Tat)
  • Nopovong Prabapakshmi (1881-)
  • Duong Moni (1882-)
 • Chant Chom (1857-1894)
Khio
???
 • Subon Prida
 • Krabeen
 • Kramiad
 • Doogdya
 • Troolan
 • Phaw

1859-1904
NORODOM Ier roi (1834-1904)
Bossaba Yem (1864-1944)
 • Norodom Sutharot (1872-1945) (Norodom Baghavathi Bangaragama) (1874-1944)
  • Norodom Suramarit
  • Norodom Rasspong (1909-)
  • Norodom Akasaniya (1892-1907)
  • Norodom Raksmey-Sophon (1895-1971)
  • Norodom Phavvarith (1896-)
  • Norodom Yinglek (1900-)
 • Norodom Kethsara (1869-1909) (Norodom Somavathi) (1869-1926) (Prang)
  • Norodom Kethana (1889-1974) (Sisowath Duong Madhuri) (1894-1974)
   • Norodom Kethneary (1917-2011) (Sisowath Sirik Matak) (1914-1975)
    • *** Voir plus bas
  (Savat) (1884-1963)
  • Norodom Mom Ketokanay (1903-1993)
Kama Sujati Puspa Nuari
 • Norodom Banu Varman (1871-1934) (Sisowath Sangvari Opoponakh) (1890-)
Yeay
 • Norodom Hassakara (1858-1888) (Dakpeay)
  • Norodom Kansada (1876-) (Ratna Devi)
  (Toch)
  • Norodom Youphaphakh (1879-)
  (Sraem Sopmeali)
  • Norodom Sopphalakh (1880-) (Norodom Yugandhara Nimindravarman) (1880-1908)
  (Or)
  • Norodom Sophhasan (1880-)
  (Eud)
  • Norodom Santhonaphakh (1882-)
  (Sao Sambhath) (1859-1940)
Cham Sucheat Bopha Nuon
 • Norodom Loang-Nuon (1861-)
Darakara (1843-1868)
 • Norodom Chantharak-Amphor (1859-)
Ubol (1849-1893)
 • Norodom Karanikakeva (1864-) (Norodom Mayoura) (1864-1918)
 • Norodom Pie (1866-)
Phatchouni (1827-1909)
Sangun
Nom
 • Norodom Kampouchea Reach Soda Duong (1850-)
 • Norodom Phuong Kampouchea Ratanac (1856-)
Krang
 • Norodom Phuong Mealy (1858-)
Von
 • Norodom Kossama (1858-) (Navaratna) (1853-1891)
 • Norodom Vanna (1863-)
 • Norodom Vasma (1864-)
Phouk
 • Norodom Pak (1859-)
Maha Hangsar
 • Norodom Hemara (1863-)
Ep
 • Norodom Mayoura (1864-1918) (Norodom Karanikaveva) (1864-)
 • Norodom Mayuret (1869-)
 • Norodom Pouk (1858-)
Pos (1840-1925)
 • Norodom Arun Yujanthor (1860-1934) (Sraem)
  • Norodom Yugandhara Nimindravarman (1880-1908) (Norodom Sopphalakh) (1880-)
  (Kien)
  • Yugandhara Kandararaksha (1890-)
  (Im)
  • Yugandhara Yuphaphan (1900-)
  (Norodom Malika) (1872-1951)
  • Yugandhara Krahianha Vajiravarman (1896-1970) (Raymonde Riou) (1895-)
   • Mada (1925-) (Chavane de Dalmasy)
  • Yugandhara Bangsapasi (1892-1969)
  • Yugandhara Robangpas (1893-)
  • Yugandhara Bangsabanga (1894-1966)
Phan
 • Norodom Phantavongs (1860-) (Arajani) (1860-1926) (Sang-Yay)
  • Norodom Phyou (1885-)
  (Phling)
  • Norodom Phantararakh (1897-)
  • Norodom Phantara (1901-)
Khun-Than
 • Norodom Duong-Chacr (1861-1897) (Romdenh)
  • Norodom Monthonthanay (1881-) (Pathoum) (1886-1965) (Lamoun)
   • Norodom Monthon (1902-1967) (Norodom Poumbacya)
    • Norodom Pheanureak
     • Norodom Pheanurath (Ramy)
    (Chang Sang Van) (1915-1950)
    • Norodom Phousith (1945-)
    • Norodom Ditkan
    • Norodom Hemany
    • Fille (Ou Beng)
    (???)
    • Norodom Baley Antonie (1931-) (Anastasia Norodom) (1937-)
     • Norodom Wudhicheat (1961-1989)
     • Norodom Somacheat (1964-) (Phally Svay) (1959-)
    • Norodom Kirirat
    • Norodom Vatvani (1935-2012) (???)
     • Doun Wathana Norodom (1968-)
     (Sosony Norodom) (1950-)
     • Norapong Norodom (1979-)
      • Norindra Hanna Norodom (2000-)
     • Soma Serei Norodom (1969-) (Everett Raymond Balber) (1962-)
     • Ratana Serei Norodom (1972-) (Tydus Oran Winans) (1972-)
      • Tydus Oran II (1994-)
     • Seda Serei Norodom (1982-)
     • Sothavy Serei Norodom (1989-)
    • Norodom Chharath (1939-1975) (Naradhama Huoch)
    • Norodom Ramrinn (Keo Sangwath)
    • Norodom Botoum (Som Savay)
    • Norodom Vivareth (Pong Su)
  (An)
  • Norodom Vilaylakh (1891-1970) (Muni Varman)
  (Ouk)
  • Norodom Ritharasi (1894-1949)
  • Norodom Phayphakh (1881-) (Navaratna) (1853-1891) (Nuba Varman)
 • Norodom Mackhavan (1867-1914)
 • Norodom Somavathi (1869-1926) (Norodom Kethsara) (1869-1909)
 • Norodom Phanouvongs (1871-1934) (Kimsan)
  • Norodom Dountana (1894-)
  • Norodom Phollavan (1895-)
  • Norodom Poumphaya (1897-)
  • Norodom Phounara (1898-)
  • Norodom Mountari (1899-)
  • Norodom Soumana (1900-)
  (Nuni) (-1969)
  • Nodorom Vakrivan (1921-1959) (Norodom Devisa Narakaskhmi) (1927-2017) (Meak Chhoeun)
   • Norodom Varapong (1953-)
  (Sangavani Upabanalakshmi) (1890-1952)
  • Norodom Phurissara (1919-1976) (Phlous) (-1976) (Sisowath Darameth) (1913-1973)
   • Norodom Vondeara (1945-1975)
   • Norodom Vonsadi (1947-1975)
   • Norodom Ranida (1943-1975)
   • Norodom Danine (1949-) (James J. Jacks) (1944-)
    • Martin Norodom (1977-)
    • Michael Siwosath (1982-)
  (Sisowath Bophasy Teul) (1902-1957)
  • Norodom Monissara (1922-1975) (Su Muth)
   • Norodom Suthamoni (1955-1975)
   (San Saem)
   • Nodorom Sovroth (1948-1975)
   (Chan Yonn) (1921-1965)
   • Norodom Daravadey (1941-2012) (Sisowath Samila Munibangsa) (1941-)
   • Norodom Botoum Bopha (1945-1975) (Kang Boracheat) (1940-1975)
   • Norodom Vuthamoni (1946-1975) (Davini) (1946-1975)
    • Norodom Sereyvatthana (1967-1975)
    • Norodom Rottanatevi (1970-1975)
   • Norodom Makarassy (1947-1975) (Sar Kanthul) (1940-1975)
   • Norodom Suvann Neary (1951-) (Patrick Nazé) (1952-)
   • Norodom Bophavadey (1953-1975)
   • Norodom Monidara (1954-1975)
   (Khek Samreth) (1921-1975)
   • Norodom Chantaravuth (1939-1975) (Sar Chhunny) (-1975)
   • Norodom Nubbhavan (1947-1975) (Ung Voleark Neary)
   • Norodom Ponnarangsey (1943-) (Jean-Jacques Corbasson) (1935-1983)
 • Norodom Koy (1861-)
 • Norodom Yay Kantha (1866-)
 • Norodom Yephantha (1872-1957) (H.E. Ponn)
 • Norodom Srey Soma (1873-)
 • Baghavathi Bangaragama (1874-1944) (Norodom Sutharot) (1872-1945)
  • *** Voir plus haut
Yeng
 • Norodom Sallavan (1872-1924) (Nuon)
  • Norodom Bok (1893-)
  • Norodom Sam-Ay (1894-)
Kunari
 • Norodom Rattanet (1871-) (Norodom Pradhamuni) (1870-1926) (Pot)
  • Norodom Vichinnetr (1894-)
 • Norodom Pratum-Meth (1871-)
An
 • Arajani (1860-1926) (Norodom Phantavongs) (1860-)
 • Norodom Orchhan (1863-) (Norodom Banda Varman) (1859-1909)
Tep Koenara
 • Norodom Chamroeunrit (1868-1910) (Prien)
  • Norodom Sarangrith (1896-)
  • Norodom Duong Chinda (1894-)
 • Norodom Tralou (1864-)
Nhek
 • Norodom Pathama (1870-)
 • Norodom Sodavadey (1866-)
 • Norodom Malika (1872-1951) (Norodom Arun Yujanthor) (1860-1934)
  • *** Voir plus haut
Pok
 • Norodom Sokonabat (1867-)
Uraya Devi Apsari
 • Norodom Duong Samon (1871-)
 • Norodom Somaly (1867-)
Soum
 • Norodom Raya (1868-)
Chey (-1875)
 • Norodom Rayar (1872-) (Krakhop)
  • Norodom Rodinoravongs (1888-)
  • Norodom Khantayouri (1896-)
  • Norodom Thon (1910-1976) (Kem Lay) (-1976)
   • Norodom Dara (1951-1975) (Norodom Narindraridhi Varman) (-1976)
   • Norodom Monthon (1954-) (So Sarath) (1952-2008) (Dale Erwin John) (1938-2012)
  • Norodom Arounavongs (1892-)
  • Norodom Pongsdara (1898-)
  • Norodom Soumarkh (1900-)
 • Norodom Mattari (1874-)
Anuya
 • Norodom Mari (1870-)
Mom
 • Pradhamuni (1870-1926) (Norodom Rattanet) (1871-)
  • *** Voir plus haut
Kolap
 • Norodom Krachang (1871-)
Phtal
 • Norodom Ketada (1872-)
Phayou (1850-1915)
Ek-Nor (1850-1909)
Nim Ream Eysor
 • Norodom Ouma (1872-)
Siri Devi Aspari
 • Norodom Kraysong-Sarivongs (1872-) (Phouk)
  • Norodom Sakhthonin (1897-)
Suda Bavari
 • Norodom Vicchieu-Rattana (1873-)
Nim Krong Phan
 • Norodom Sassavivongs (1876-)
 • Norodom Nim Nong Lak (1874-)
 • Norodom Chanthalekha (1890-1971) (Phan)
  • Norodom Yossanorak (1908-) (Samanamidi) (1918-) (Nouth Panara) (Oum Chheng Tek) (Long Sideth)
   • Norodom Rasmy (1938-1975) (Prak Neth Nach) (-1975)
    • Prak Dilayvan (1956-) (Chhay Hak Chou)
     • Rasmy
     • Monivan
   • Norodom Phavy (1940-1997)
  (Ketsodasi) (Surarakshmi) (1889-) (Saruni) (-1970)
  • Norodom Chitsarik (1917-) (Salivong Nearysophon)
   • Norodon Chennearivong (1948-)
   • Norodom Nhep (1939-)
   (Sangvavann)
   • Norodom Chanuttaachivavann (1949-)
   • Norodom Baramo (1950-)
   • Norodom Thavaro (1951-)
   • Norodom Osutthivong (1953-)
   • Norodom Boriroum (1957-)
   (Sokha)
   • Norodom Suriya (1949-)
   • Norodom Khemaringsy (1951-)
   • Norodom Phanaringsy (1952-)
   (Xung)
   • Norodom Srechantrea (1955-)
   • Norodom Ponharit (1957-)
   • Norodom Sonthanari (1951-)
   • Norodom Chineari (1954-)
   (Chan Thach)
   • Norodom Chandaro (1953-)
   (Aung)
   • Norodom Phurived (1959-)
   • Norodom Davanna (1961-)
   • Norodom Sokhema (1964-)
   (Sung Teng)
   • Norodom Lekvanna (1963-)
   • Norodom Chanmoni (1962-)
  • Norodom Sumanavan
  • Norodom Chantarangsey (1924-1975) (Sisowath Saman Vorakphong) (1931-1975)
  • Norodom Siddharangsey (1920-2004) (Sisowath Vijaya Varman) (1891-1972)
  • Norodom Chanmaly
  • Norodom Peng
  • Norodom Chansodareth (Ker Kol) (1915-)
  • Norodom Huoch (Norodom Chharath) (1939-1975)
Khlip
 • Norodom Sotthavongs (1876-1918) (Samrech de Monteiro)
  • Norodom Sinhara (1898-1927) (Nari Sisaman) (Sisowath Thavet Ruongsy Nearivong) (1899-1975)
   • Norodom Roeungsey (1919-1976)
    • Norodom Daraingsey (Ky Hong Thay)
   • Norodom Sinharak
   • Norodom Kanthol (1920-1976) (Chuop Samon)
    • Norodom Suriyavong (1947-)
    • Norodom Atichavong (1949-) (Chan Seyhar Norodom) (1953-)
     • Norodom Pachaporabvong (1979-)
     • Norodom Virakvong (1981-)
     • Norodom Kessarputhcheat (1970-) (Savuth Tan) (1977-)
     • Norodom Roeungsi (1971-) (Roderick C.M. Iverson) (1965-)
    • Norodom Mondara
    • Norodom Singharath
    • Norodom Dararath (1972-) (Lisa Chan) (1966-)
    • Norodom Kantravi (-1964)
    • Norodom Bophani (1952-) (Sisowath Munijivara) (1932-1975)
     • *** Voir plus bas
    • Norodom Kautema
   • Norodom Viriya (1926-1998) (Thel de Lopez) (1930-)
    • Norodom Viriyane (1946-) (Yim Yuvang) (James Strachan Richardson) (1944-2007)
    • Norodom Virochana (1948-) (Songthara T. Omkar) (1940-)
    • Norodom Vivara (1949-)
    • Norodom Viravinn (1950-) (Khek Lerang) (1939-)
    (Thon Lopez)
    • Norodom Viryavong (1949-)
    • Nodorom Viddiya (1953-) (Corinne) (Marie Coquelin)
     • Benjamin Norodom (1990-)
     • Albane-Kanika Norodom (Eric Trémeau)
    • Norodom Viryapong (1954-) (Sylvie)
     • Camille Norodom (1986-)
     • Clara-Kaviny Kossoma Norodom (1996-)
    • Norodom Vivarith (1956-)
    • Norodom Viravong (1957-) (Jess Collado) (Raya Chan)
     • Jake Norodom (1988-)
     • Charin C. Norodom (1974-)
     • Danavong Norodom (1987-) (Jannette Norodom) (1976-) (Julien Joly)
     • Christine Norodom
    • Norodom Viritha (1947-) (Kang Narut)
    (Nang Leng)
    • Norodom Vitharo (1957-)
   • Norodom Synganavi
   • Norodom Wathanary (1924-) (Sisowath Essaro) (1920-2004)
    • *** Voir plus bas
   • Norodom Devisa Narakaskhmi (1927-2017) (Norodom Sihanouk) (Norodom Vakrivan) (1921-1959)
  (Pondara Sudaratna) (1885-1965)
  • Norodom Norindeth (1906-) (Neal Line)
   • Norodom Norinrathevongs (1935-) (Norodom Bopha Devis) (1943-2019)
   • Norodom Norinsithivong
   • Norodom Narindraridhi Varman (-1976) (Norodom Dara) (1951-1975)
   • Norodom Theani
   (???)
   • Norodom Norindeth Viddhapong (1960-)
  • Norodom Songdeth (1913-1994)
  • Norodom Sathapinthorarangsi (1903-)
  • Norodom Monioin Sothareth (1904-)
  • Norodom Sothereath-Rasmi (1910-1961)
Mot
 • Norodom Sophana (1879-1926) (Sisowath Ganaraksha) (1876-1927)
Numan
 • Norodom Somaman (1886-)
 • Norodom Thap Suong Sarikann (1893-)
Tat
Saum
 • Norodom Chhloem Khvan (1893-)
Chieu
 • Norodom Chhoet Ching (1894-)
Sumangkara (1877-1909)
Smam
Cchueu
Khun Thim
Yuima Japi
Yima Sri Kanhara

1904-1927
SISOWATH roi (1840-1927)
Yeay Niem (-1865)
 • Biriuva (1857-1919) (Khunjang Nabha Varman) (1858-1888)
Puy
 • Sisowath Vathanavongs (1858-1907) (Em) (Sounnara)
  • Sisowath Sounnara (1883-) (Sisowath Sri Suriya) (1879-) (Sisowath Chatri Varman) (1887-)
  (Pikun)
  • Sisowath Khouch (1893-)
  • Sisowath Chomrinphakh (1877-)
  • Sisowath Lakkinasi (1890-)
  (Imayi)
  • Sisowath Suvati (1881-) (Sisowath Duong-Lakhana) (1876-1953)
   • *** Voir plus bas
  (Sabayrieung)
  • Sisowath Wathchayavong (1891-1972) (Sisowath Saopha Ruongsi)
   • Sisowath Devamith (1932-)
   • Sisowath Kolacchat (1943-) (Isoup Sara Ganthy)
    • Sisowath Oravudh (1982-)
    • Sisowath Suranath (1978-) (Antoine Huron)
    • Sisowath Kolaneth (1981-)
   • Sisowath Aditi
   • Sisowath Suchima
   • Sisowath Gauthavi
   • Sisowath Suprabha (1932-)
   (Alice Menaud)
   • Sisowath Amarvadi (1926-) (Keo Kimsan)
   (Sridha Ruangsiri) (1920-2004)
   • Sisowath Veraketh (1946-)
   • Sisowath Varacheat (1951-) (Daravati) (1960-)
    • Sisowath Isana (1984-)
    • Sisowath Sudhira (1988-)
   • Sisowath Pheanuroth (1954-) (Norodom Larda) (Hélène Paulette Roussel)
    • Sisowath Xavier Phanuroth (1981-)
    • Sisowath Melina Hélène (1984-)
   • Sisowath Chisith (1955-)
   • Sisowath Amar Tadhet
   • Sisowath Prabat Varareah
   • Sisowath Duong Dara
   • Sisowath Vuthin
   • Sisowath Daravuth
   • Sisowath Kanarath
   • Sisowath Ketsini (Ly Boun Heng)
   • Sisowath Unaridi
   • Sisowath Siddhinath Rathnanaderi (1940-)
   • Sisowath Cheat Savath (1950-1973)
   • Sisowath Rthtymie
   • Sisowath Dara Raesmey (Man Chan)
   • Sisowath Daravithi
  • Sisowath Sithanarakh (1887-)
Changkoloney (1836-1906)
 • Sisowath Essaravong (1858-1907) (Er)
  • Sisowath Kaniya (1877-)
  (Khun Thida Robam Krip)
  • Sisowath Yuphiphan (1877-1967) (Jamrang Varman) (1870-1916)
   • *** Voir plus haut
  • Sisowath Suvani (1885-)
  • Sisowath Nenuhva (1886-)
  • Sisowath Sangvary Opoponakh (1890-) (Norodom Banu Varman) (1871-1934)
  • Sisowath Bouranat (1891-)
  • Sisowath Yang (1901-)
  (Nuon)
  • Sisowath Khattipongs (1881-)
  (Anchean)
  • Sisowath Chantara (1884-)
  (Yin)
  • Sisowath Nath (1901-)
  (Pech)
  • Sisowath Chattivongs (1887-1954) (Sri Svasti Sundhanari Jaya) (1883-) (???)
   • Sisowath Sikhanaret (1902-)
  • Sisowath Rubis (1890-)
  • Sisowath Papharavong Kebal (1892-1959) (Sisowath Noch) (1897-) (Sri Svasti Nujavi) (1894-)
   • Sisowath Krethneary (1932-) (Sisowath Monicheat) (1922-1975)
    • Sisowath Khatteya (1959-)
    (Meas)
    • Chaman (Sisowath Cheatmoni) (1950-)
     • *** voir plus bas
   (Sisowath Rakhanasi) (1899-)
   • Sisowath Rithirawong (1930-1975) (Phan Sukhum) (1931-) (Anak Preup)
    • Sisowath Phyravong (1953-) (Thong Savith) (1958-)
     • Sisowath Rithirawong (1980-)
     • Sisowath Chea Virakpong (1984-)
     • Sisowath Rathani Rasmey (1982-)
     • Sisowath Vong Malis (1986-)
    • Sisowath Syamony (1954-)
    • Sisowath Sokhanrit (1956-)
    • Sisowath Aphy Narith (1957-) (Kham Sok Neary) (1960-)
     • Sisowath Sokhannara (1983-)
     • Sisowath Sokhannarin (1987-)
     • Sisowath Soehea Linda (1990-)
     • Sisowath Sochea Darlin (2000-)
    • Sisowath Bottchanthida (1958-)
    • Sisowath Semynara (1961-)
    • Sisowath Sarakhena (1962-) (Vuthach Hang) (1955-)
     • Sisowath Chanthidaroad (1988-)
     • Sisowath Vong-Rathanac (1987-)
     • Sisowath Sophoane-Dara (1986-)
     • Sisowath Raekemey-Bandite (1994-)
    • Sisowath Tumroungsena (1966-)
    • Sisowath Chansary (1969-)
    • Sisowath Sophandra (1951-)
    • Sisowath Sowathana (1955-)
    • Sisowath Monikhema
   • Sisowath Maccutarasi (1924-1975) (Neth Phiron)
  (Saranor Souran)
  • Sisowath Yamaroth (1893-1960) (Sisowath Sowath Bopha)
   • Sisowath Bopharoth (1929-)
  • Sisowath Chantasoutha (1891-)
  • Sisowath Pchang (1895-)
  • Sisowath Phatneary (1899-) (Lean Thong)
  • Sisowath Chak (1901-)
  (Lat)
  • Sisowath Phang (1898-)
  • Sisowath Chat (1901-)
  (Sisowath Sisau Varaphakh) (1867-1920)
  • Sisowath Souvadareangs (1900-)
  (Koeth)
  • Sisowath Rathary (1878-1946) (Khun Thida Robam Krip) (Troeung Yoeun) (-1975)
   • Sisowath Sirik Matak (1914-1975) (Norodom Kethneary) (1917-2011)
    • Sisowath Chariya (1939-) (Sisowath Sieng Dy) (Sisowath Sovannari)
     • Sisowath Charidy (1971-) (Katrina Little)
      • Sisowath Rattana-Tevi
      • Sisowath Kethana-Tevi
     • Sisowath Dita
    • Sisowath Sirirath (1946-1991) (Norodom Arunrasmy) (1955-)
     • Sisowth Kia (1975-)
     • Sisowath Nando (1977-) (Chouly Seng)
     • Sisowath Sirikith Nathalie (1979-) (Charles Melvin Hyde) (1973-)
      • Sisowath Siri
     (Nory)
     • Sisowath Noryvong (1992-)
     • Sisowath Narita (1996-)
     (Sisowath Marina)
     • Sisowath Norindo (1999-)
    • Sisowath Lichavi (1944-1975) (Brigitte)
     • Sisowath Sivaro (1968-)
     • Sisowath Chandeva
    • Sisowath Sritatna
    • Sisowath Santa (1940-) (Sisowath Duongchivin) (1933-1975)
     • *** Voir plus bas
    • Sisowath Olary (1943-) (Sidney Soth Kysoth) (1928-)
    • Sisowath Kanika (1946-)
   • Sisowath Sihanouk Methavy (1922-1978) (Anne-Marie Nanette) (1934-1978)
    • Sisowath Thomico (1952-) (Marina Leng) (1953-)
     • Sisowath Thomissaro (1971-2013)
     • Sisowath Solenzara Devi (1972-1975)
     • Sisowath Monavira (1974-) (Gérard Assarirzi)
      • Deva
      • Shanon
     • Sisowath Chiravirak (1976-)
     • Sisowath Ekaria (1979-) (Pierre François Jacques Imhaus) (1951-)
      • Soryan (2006-)
      • Okaelyn (2008-)
      • Thidara
    • Sisowath Suthary (1954-) (Tim Castairs)
     • Sisowath Paul
    • Sisowath Sophana (1954-) (Bertrand Pétighy de Saint Romain)
     • Chivitra (1975-)
     (Chakmiro Eap)
     • *** Voir plus bas
    • Sisowath Amrindo (1956-1999)
    • Sisowath Tackavit (1957-1966)
    • Sisowath Chittara (1959-2015) (Michèle Tourneur)
     • Sisowath Charles-Henri Monivarong (1986-)
     (Sisowath Sotheary)
     • Sisowath Suryapong (1996-)
     • Sisowath Inaravong (2002-)
    (Ket Borei)
    • Sisowath Chenda (1942-1978)
   • Sisowath Simhahanu (Ket Borei)
    • Sisowath Dararith (-1978)
   • Sisowath Essaro (1920-2004) (Norodom Wathanary) (1924-)
    • Sisowath Tesso (1963-)
    • Sisowath Vinayika (1958-) (Norodom Priya Subarna) (1954-)
     • *** Voir plus bas
    • Sisowath Theravady (1960-) (Sri Svasti Varajata) (1951-)
   • Sisowath Chuttima (1935-1975)
   • Sisowath Dimang
   • Sisowath Vitourya (1927-1978) (Kim Choan Eap)
    • Phury Hubert (1949-)
    • Chakmiro (Sisowath Sophana) (1954-)
     • Sisowath Chivita (1975-)
    • Kothilda (François Faouzi Debsi)
     • Amélie Vitouriya
     • Arthur
     • Augustin-Thédodore
     • Adrien Karim François
     (Jean-Louis Guiotte)
     • Mathouka
     • Laureen
     • Daryvoth
    • Phalikak (1956-1975)
    • Kunakar (1966-)
    • Thannarith
    • Chivita (1975-)
    • Thunavut
    • Daraphoussa
    • Rakmony
    • Polyavoddel (-1975)
   • Sisowath Phineary (Sisowath Chutta Naraksha) (Sisowath Jidhibangsa) (1899-1952)
   • Sisowath Sorikanrattana
   • Sisowath Virota (1932-1975)
   • Sisowath Thonika (1929-1975)
  • Sisowath Sisora (1879-1927) (Chhavrithi-Sauphan) (1884-)
   • Sisowath Sararith (Sisowath Darameth) (1913-1973)
    • Sisowath Duong Khara (1932-1978) (???)
     • Sisowath Duong Sophealy
     (Meak Mali)
     • Sisowath Duong Chanto (1970-)
     • Sisowath Duong Chanty
     (Oum Sokha) (1937-)
     • Sisowath Duong Malay
    • Sisowath Ritharavong (1935-1975) (???)
     • Sisowath Sararidh
     (Hubertine Belconde) (1937-)
     • Chhath Noreth (1960-) (Bonette) (Jennel Phanny Chou)
     • Theraknien (1964-) (Michael D. Ames) (1957-)
   (Sisowath Sundhanari) (1883-) (Sisowath Javridhi Subarna) (1880-)
   • Sisowath Sopinthavong (1921-) (Sri svasti Niariratna) (1922-)
    • Sisowath Chuttyvong (1942-)
 • Sisowath Duong Madhura (1863-)
 • Sisowath Duong Lakheana
  • Sisowath Darameth
 • Sisowath Katoch (1878-1893)
 • Sisowath Toch (1884-1893)
 • Sisowath Lalya (1884-)
Samara Ratha Thida Varamik (1831-1915)
 • Kanhnhoura (1873-) (Phatsowath) 1888-1950)
  • *** Voir plus haut
 • Sisowath Pouk Essara (1860-1905) (Um)
  • Sisowath Kinnari (1883-)
  (Nuon)
  • Sisowath Sisotha (1883-)
  (Srattap)
  • Sisowath Pongs-Dara (1887-)
  • Sisowath Chitpongs (1889-1952) (Tong Phkar) (Sisowath Phonari)
   • Sisowath Thavarak (1924-1975)
   • Sisowath Chittdarasorivong (-1975)
   • Sisowath Seyhakvaro (-1975)
   • Sisowath Chittara (1920-)
   • Sisowath Chinnary (-1975)
   • Sisowath Nearyreth (1935-)
   • Sisowath Nearyraksmey (-1975)
  (Phlouk)
  • Sisowath Pongs-Noret (1896-)
  • Sisowath Pongs-Norith (1899-1959) (Sok Soeyn)
   • Sisowath Soucheat-Bottum (1948-)
  • Sisowath Sotsomati (1892-)
  • Sisowath Hol (1902-)
  • Sisowath Sarirakh (1903-)
 • Sisowath Sisau Varaphakh (1867-1920) (Sisowath Essaravong) (1858-1907)
  • *** Voir plus haut
 • Sisowath Sophantha (1878-1893)
Kês (-1904)
 • Sisowath Nophakao (1860-1930) (Tonlap)
  • Sisowath Praphaysi (1885-)
  (Ung)
  • Sisowath Popanath (1890-1945) (Sisowath Rakhanasi) (1899-)
   • Sisowath Poracsi (1921-1975) (Ban Sokhoun) (-1975)
    • Sisowath Kotarac (-1975)
    • Sisowath Peyavudh (1963-) (Yum Narom) (1973-)
    • Sisowath Sotharac (-1975)
    • Sisowath Monarak (1946-) (Alain Castel) (1950-)
    • Sisowath Ritarac (1948-)
    • Sisowath Suthéavi (1957-)
  • Sisowath Nupharath Baur (1893-)
   • Sisowath Phanarath
   • Sisowath Souvannareth (1919-)
  (Tuon)
  • Sisowath Nout (1895-)
  • Sisowath Douk (1901-)
Kés (-1904)
 • Sisowath Rotaney (1861-1907) (Houn)
  • Sisowath Rotpongs (1884-) (Issan)
   • Sisowath Rathasa (1909-1971)
  • Sisowath Nouy (1891-)
  (Thang Your)
  • Chhavrithi-Sauphan (1884-) (Sisowath Sisora) (1879-)
   • *** Voir plus haut
  (Keo)
  • Sisowath Nhoep (1894-)
  (Hok)
  • Sisowath Ngech (1894-)
  (Vich)
  • Sisowath Vich (1894-)
  (Dam) (Tes)
  • Sisowath Leng (1901-)
  • Sisowath Lach (1904-)
  • Sisowath Chharath (1905-1973)
   • Sisowath Chhnayvong (1922-)
 • Sisowath Charney (1861-)
Ou (1834-1866)
 • Sisowath Traloch (1861-1897)
 • Sisowath Reakhsatra (-1904)
 • Sisowath Phêng (-1904)
 • Sisowath Nan (-1904)
 • Sisiwath Sattan (-1904)
 • Sisowath Solahan-Reakshmey (-1904)
Khain
 • Sisowath Pech Yarak (1864-1904) (Nhim)
  • Sisowath Sararakh (1885-)
   • Sisowath Sararakh (1903-)
  • Sisowath Nal (1899-)
  (Hem)
  • Sisowath Nearirakh (1890-)
  • Sisowath Tramoul (1898-)
  • Sisowath Rakhanasi (1899-) (Sisowath Papharavong Kebal) (1892-1959)
   • *** Voir plus haut
   (Sisowath Popanath) (1890-1945)
   • *** voir plus haut
  (Srakom)
  • Sisowath Noch (1897-) (Sisowath Papharavong Kebal) (1892-1959)
  • Sisowath Chring (1901-)
  (Sam)
  • Sisowath Lonh (1896-)
Yeng
Im (-1904)
 • Sisowath Duong Mothoura (1873-1908) (Harinaratna) (1880-) (Pring)
  • Sisowath Duong Madhuri (1894-) (Norodom Kethana) (1889-1974)
   • *** Voir plus haut
  • Sisowath Duanga Mathuret (1896-1960) (Norodom Suramarit)
 • Sisowath Samphadi (1865-1919)
Varni (-1930)
Somchin
 • Sisowath Duong-Lakhana (1876-1953) (Kaeva)
  • Sisowath Ratvongs (1894-)
   • Sisowath Narirath (1922-) (Sisowath Subantha Varman) (1921-)
  (Sisowath Suvati) (1881-)
  • Sisowath Soranna (1896-)
  • Sisowath Al (1903-)
  • Sisowath Sarareth (Sisowath Ul) (1911-1975)
   • Sisowath Thong (-1975)
   • Sisowath Thol (-1975)
    • Choum Samnora (1953-)
  • Sisowath Kantanavong (1917-1975)
   • Sisowath Khaloma (1945-1974)
  • Sisowath Buochnga (1904-)
  (Prie)
  • Sisowath Ul (1911-1975) (Sisowath Sarareth)
   • *** Voir plus haut
   (Ouk Lonn) (-1953)
   • Neak Thonn (1932-) (Rattan Kumar Kaula) (1926-)
    • Guetty Sosara (1958-)
     • Roger Rattan
     • Chantal Sujata (1990-)
    • Roni S. (1964-)
  • Sisowath Chendaduong (1912-)
  • Sisowath Darameth ((1913-) (Sisowath Sararith) (Norodom Phurissara) (1919-1976)
   • *** Voir plus haut
  • Sisowath Sakethan (1915-1975)
   • Neak No (-1975) (Pho Sonthmony) (1932-1977)
    • Pho Ennavouth (1955-1975)
    • Pho Enntarak (-1975)
    • Pho Manovy (1954-) (Lim Thai Chay)
     • Lim-Pho Roatnida
     • Lim-Pho Roatmealir
     • Lum-Pho Keseyroat
  • Sisowath Samanmeth (1918-1975) (Norodom Yusanaraksha) (1908-1970) (Nouth Parana) (-1975)
   • Sisowath Panara Sirivudh (1946-) (Maud Larsson)
    • Panara Sivutha (1981-)
   (Oum Chheng Tek) (1929-2020)
   • Oum Nanda (1951-) (Delphine Chenuil) (1950-) (Sisowath Kalyan Tevi) (1961-)
    • Oum Ernest Saramida (1971-)
    • Oum Nanda Devi (1983-)
   • Yanda Oum (1953-) (Thony Chhem-Kieth) (1953-)
    • Oum Boramy (1984-)
    • Oum Nina Pophal (1983-)
    • Oum Ariya Juliette (1989-)
   • Oum Metta (1954-) (Sophie Dreano-Delale) (1959-) (Claudine Prevost) (1948-)
    • Oum Leanjena (1983-)
    • Oum Joanna (1970-)
    • Oum Chariya (1977-)
   • Oum Wechanak (1958-) (Sisowath Lyliane) (1962-)
    • Oum Chyvivong (1996-)
    • Oum Vong-Raksmey (1983-)
    • Oum Monichara (1990-)
   • Oum Wathana (1958-) (Nguon Rithary)
    • Oum Karona (1989-)
   (Long Sideth) (-1975)
   • Long Sireyroath (1964-1975)
  • Sisowath Nasan (1930-) (Smoek Noran) (1930-1975)
   • Smoek Norady (1951-)
   • Smoek Norithy (1953-)
  • Fille (Lim Sainvar)
  (Sokh Suon)
  • Sisowath Putsara (1943-1976) (Takk Ly Eng)
Puspa Mac Phuong
 • Sisowath Ka-Ngoy (1986-)
 • Sisowath Souphanouvong (1886-1955) (Sisowath Sudarakshmi) (1889-1912) (Ton Solay) (1891-1969)
  • Sisowath Southapinnararieungsi (1903-)
  • Sisowath Monipinnarasutharet (1904-)
 • Sisowath Monirot (1885-1912)
 • Pondara Sudaratna (1885-1965) (Norodom Sotthavongs) (1876-1918)
  • *** voir plus haut
Samrit
 • Sisowath Vongskath (1887-1948) (Say Sangvann)
  • Sisowath Vongnimit
 • Sisowath Kahhnhouri (1887-1929)
Mlis
 • Sisowath Sudarakshmi (1889-1912) (Norodom Chanthalakha) (1890-1971) (Sisowath Souphanouvong) (1886-1955)
Lanchi (-1904)
 • Sisowath Soupheapheakh (1892-1932)
Prim
Mett
Som
???
 • Phyou (Khun Jang Nabhavamsa de Siam)
  • Ketsodasi (Norodom Chanthalekha) (1890-1971)
Srakom
 • Sisowath Ganaraksha (1876-1927) (Kou)
  • Sisowath Ketarak (1891-1976) (Hy Heng)
  (Phou)
  • Sisowath Ketsoudarakh (1900-)
  (Norodom Sophana) (1879-1926) (Trayeng)
  • Sisowath Mim (1914-)
  • Sisowath Lakkhinasi

1927-1941
SISOWATH MONIVONG roi (1875-1941)
Roeung
Norodom Kanviman Norelak Tevi (1876-1912)
 • Sisowaht Pinnoret (1895-1916)
 • Sisowath Kossamak (1904-1975) (Norodom Suramarit)
 • Sisowath Monireth (1909-1975) (Vani)
  • Sisowath Rethnara (1935-1975) (Sisowath Pong Sirya Monipong) (1942-1975)
   • Sisowath Revady (1962-1975)
   • Sisowath Dahlia (1963-1975)
  • Sisowath Rakmoni (1936-) (Claudine Chrun Hoeung) (1941-1975)
   • Sisowath Dara (1958-) (Douglas Richard Hughes) (1953-)
    • Vrandan Christopher Sisowath (1989-)
    • Yasmine Sisowath (1984-)
   • Sisowath Lyliane (1962-) (Oum Wechanak) (1958-)
    • *** Voir plus haut
   (???)
   • Sisowath Rakna (1968-1975)
   • Sisowath Yasmine (1969-1975)
  • Sisowath Monisowath (1938-1994) (Pauline Chrun Hoeung) (1936-)
   • Sisowath Nandamonireth (1962-) (Christine Bleiberg)
    • Sisowath Thomas Monitithyvong Seng (2000-)
    • Sisowath Emily Monivane (1994-)
    • Sisowath Laurie Monisirya (1997-)
   • Sisowath Rethmoni (1963-) (Corine Pianca)
    • Guillaume Vidhyamoni Sisowath (1989-)
   • Sisowath Darvann (1964-)
  • Sisowath Pongmoni (1939-1975) (Moniphal)
 • Sisowath Monipong (1912-1956) (Andrée Lambert) (1917-1978)
  • Sisowath Samila Munibangsa (1941-) (Norodom Daravadey) (1941-2012)
   • Sisowath Ravivaddhana Monipong (1970-)
   • Sisowoath UIbbolvadey Nella (1973-) (Nicolas Vicent Charles Costamagna) (1985-)
  (Phit Sopheak Samosan Cchmoya)
  • Sisowath Pong Sirya Monipong (1942-1975) (Sisowath Rethnara) (1935-1975)
   • *** Voir plus haut
  • Sisowath Moni Raingsy Monipong (1944-1975) (Sisowath Rothmoni) (1931-1975)
   • *** Voir plus bas
  (Mam Duong Monirak Ous)
  • Sisowath Lysa (1942-1975)
  (Son Sunneary)
  • Sisowath Sovethvong Monivong (1945-1994) (Peang Sorin) (Suy Hean) (-1976) (Peou Jho Vuthy)
  • Sisowath Pong Neary (1947-)
  • Sisowath Duong Daravong Monipong (1950-1974)
  (Chan Sorey) (1923-)
  • Sisowath Reymoni Monipong (1952-1975)
  • Sisowath Siviman (1953-1975)
  • Sisowath Phuong Nara Monipong (1954-) (Roger Pin) (1947-) (Pascal Martin)
  • Sisowath Ponnirath Marie-Josée (1956-1975)
  • Sisowath Monisopheap Neary (1579-1975)
 • Sisowath Thavet Ruongsy Nearivong (1899-1975) (Khuon Nay) (1891-) (Noeodom Sinhara) (1898-1927)
  • *** voir plus haut
 • Sisowath Sariletlak (1900-)
 • Sisowath Nearirakh (1905-)
Norodom Bopha Phuong (1877-)
Sisowath Sisudar (1887-)
 • Sisowath Soudaruongsi (1902-1975)
Kim Ho
 • Sisowath Monicheat (1922-1975) (Mam Huch)
  • Sisowath Cheatmoni (1950-) (Chaman)
   • Sisowath Sovana (1981-) (Guillaume Zylber) (1981-)
  (Sisowath Krethneary) (1932-)
  • *** Voir plus haut
Sowathchhorn Norleak Meakh
 • Sisowath Kossarak (1926-1975) (Prom Sangwar)
  • Sisowath Khemavadey (1955-)
  (Hem Reum Tong)
  • Cheavy Hem
  • Tan Hem
Norleak Bavar Saokhon
 • Sisowath Pongdararak (1928-1975)
Anon Leakhana Ban Yen
 • Sisowath Vongmoni (1929-1975)
Kessar Meali Nat
 • Sisowath Pongsanmoni (1929-1974) (Norodom Sihanouk) (Uon Chum) (-1975)
 • Sisowath Moni Leakhana (1931-1970) (Prom Sangwar)
  • Sisowath Moni Rothek
  • Sisowath Kressna MoniLeak (1957-) (Buth Sithay)
   • Buth Sisowath Philippe Nganissaro (1975-) (Sonia Falah) (1976-)
  • Sisowath Moni Rasmei (1961-)
  • Sisowath Sorya Leakhena (1962-)
  • Sisowath Kanthéa Leakhena (1964-) (Maria Francisco de Sousa)
Neary Kessar Trayang Yem
 • Sisowath Rinn-moni (1930-1984) (Phoul Sam Ok)
 • Sisowath Munijivara (1932-1975) (Norodom Bophani) (1952-) (Norodom Bopha Tevi) (1943-2019)
  • *** voir plus bas
Nearin Ketsan Ol
 • Sisowath Rothmoni (1931-1975) (Sisowath Moni Raingsy Monipong) (1944-1975)
  • Sisowath Riddahaveth (1960-) (King Phurivuth)
Bavar Meali Phieng
 • Sisowath Samanrak (1930-1975)
Neary Bopha Pheap
 • Sisowath Sopheap Neary (1931-) (Sisowath Makat)
Kanira
 • Sisowath Phuongmoni (1932-1975)
Cchavi Kessar Samoo
 • Sisowath Lomarkessar (1932-2006)
Mam Duong Monirak Ous
 • Sisowath Duongchivin (1933-1975) (Sisowath Santa) (1940-)
  • Sisowath Thirakvaro (1964-)
  • Sisowath Sothiro (1973-)
  • Sisowath Chivina (1959-)
  • Sisowath Sothikar (1961-)
  • Sisowath Chintakavi (1963-)
Nearisisaman Neary
 • Nearibonga (1935-)
Kanvimarna Naralakshmi Devi
 • Sisowath Chivan Monirak (1936-1967) (Vonsin Phon)
  • Sisowath Munirangsi (1956-)
  (Loch Nakhry)
  • Sisowath Bophamony (1959-) (Lamarin Pan) (1957-)
  (Norodom Botoum Bopha) (1951-1976)
  • Sisowath Vannorak (1965-1976)
  • Sisowath Chanravith (1966-1976)
  • Sisowath Chhavi Sophea (1964-1976)
  (Norodom Bopha Tevi) (1943-2019)
  • Sisowath Chivannaridh (1967-) (Sisowath Phala)
   • Sisowath Monivuth
   • Alexsandre Sisowath
   • Monica Sisowath (2008-)
  • Sisowath Veakchiravudh (1973-) (Sisowath Reaksmey)
  (Sisowath Kanthireth Monique) (1956-)
  • Sisowath Kesan Mony (1993-)
  • Sisowath Reaksa Sachak Vong (2003-)
Yim Tadh
 • Sisowath Saman Vorakphong (1931-1975) (Norodom Chantarangsey) (1924-1975)
 • Sisowath Vongchivoant (1933-1970) (Marie-Madeleine Viaud)
  • Sisowath Moninarlak (1953-)
  • Sisowath Chivanthirith (1954-)
 • Sisowath Narlak Monikessan (1929-1946) (Norodom Sihanouk)
Sri Samuni
 • Sisowath Noripongs (1935-) (Thay Sok) (1929-1984)

1941-1955
1960-1970
1993-2004
NORODOM SIHANOUK roi (1922-2012)
Sisowath Pongsanmoni (1929-1974)
 • Norodom Yuvaneath (1943-) (Mau Pheup) (1942-)
  • Norodom Chhavann-Rangsi (1960-) (Rosaline Sonn) (1948-)
  • Norodom Yuveaksuri (1962-)
  (Tea Yin Kim) (1948-)
  • Norodom Veakchiravouth (1966-) (Elsie Chiu Moan Wah)
  • Norodom Veakcharin (1969-1976)
  • Norodom Pekina (1970-) (Marc Howard Coumeri) (1976-)
  • Norodom Yuveaktevi (1974-)
 • Norodom Rachvivong (1944-1973)
 • Norodom Ravi Varman (1944-1973)
 • Nodorom Chakrapong (1945-) (Soeun) (1943-)
  • Norodom Buddhapong (1966-) (Janet Totong)
   • Norodom Khemanourakpong (2006-)
   • Norodom Pongmonirathtevi (1994-)
  • Norodom Amarithivong (1967-) (Crystal Soheap Hul) (Hui Ling Teoh)
  • Norodom Naravong (1970-)
  • Norodom Narithipong (1972-) (Ermine de Rose) (1968-)
  • Norodom Ravichak (1974-) (Leopoldina dos Santos)
   • Norodom Mattéo Monirith (2001-)
  (Kethy Tioulong) (1951-) (Diyath Duong) (1948-)
  • Norodom Ithipong (1972-) (Manuela da Palma)
   • Norodom Ithyvan
  • Norodom Vimalea (1969-)
  • Norodom Bophary (1971-)
  (Yany)
  • Norodom Rindra (1975-)
  (Yaruvani) (1956-)
  • Norodom Charurak (1985-) (Res Suphorn)
  (Monirem)
  • Norodom Pongmonireth (2000-)
  (Kachanipha)
  • Norodom Nandathep (1966-) (Jean-Marie François Joseph Cambacérès) (1949-)
 • Norodom Sorya Roeungsy (1947-1976) (Thep Phaly) (1938-) (Heng Vong Boun Chhoeut) (1941-) (Eng Han) (-1976)
 • Norodom Kanthi Buppha (1948-1952)
 • Norodom Khemanourak (1949-1975) (Surienne) (1949-)
  • Fille (1967-)
 • Norodom Botoum Bopha (1951-1976) (Sisowath Chivan Monirak) (1936-1967)
  • *** Voir plus haut
  (Sihanouk So Photra) (-1976) (Sisowath Sihanouk Doussady) (1939-1976)
  • *** Voir plus haut
Paule-Monique Izzi (1936-)
 • Norodom Sihamoni
 • Norodom Narindrapong (1954-2003) (Sinuon) (1959-)
  • Norodom Simonarine Ahingsha (1983-)
  • Norodom Moninouk (1987-)
Kathal (1920-1969)
 • Norodom Ranariddh (1944-2021) (Ouk Phalla) (1979-2018)
  • Norodom Sotheariddh (2003-)
  • Norodom Ranavong (2011-)
  (Eng Marie) (1948-)
  • Norodom Chakravuth (1970-)
  • Norodom Sihariddh (1972-) (???)
   • Norodom Jayariddh (2002-)
   (Nathalie Lèbre)
   • Norodom Célian (2004-)
   • Norodom Alexiane (2008-)
  • Norodom Rathna Devi (1974-) (Ansiau Quentin la Planeta)
 • Norodom Bopha Tevi (1943-2019) (Khek Vandy) (1929-2012) (Norodom Norinrathevongs) (1935-1970) (Bruno Jacques Forsinetti) (1943-1971)
  • Moni Kossoma (1960-)
  • Chika
  • Keo Chansita (1965-) (Nicolas Edward Wood) (1961-)
   • Johah Marith Bruno (1998-)
  (Sisowath Munijivara) (1932-1975)
  • Sisowath Kalyan Thevi (1961-) (Armand Gerbie) (1960-) (Oum Nanda) (1951-)
   • *** Voir plus haut
  • Sisowath Chivannariddh (1968-)
  • Sisowath Veakchiravuddh (1973-)
  • Monikossama Measketh (1930-) (Nalaho Measketh)
  (Sisowath Chivan Monirak) (1936-1967)
  • *** Voir plus haut
Thach
Sisowath Narlak Monikessan (1929-1946)
Norodom Devisa Narakaskhmi (1927-2017)
 • Norodom Naradipo (1946-1976)
Mam Manivan Phanivong (1934-1975)
 • Norodom Sucheathvatea (1953-1975) (Som Chanvattei) (1941-1975)
 • Norodom Arunrasmy (1955-) (Keo Puth Reasmey) (1952-) (Sisowath Sirirath) (1946-1991)
  • *** Voir plus haut

1955-1960
NORODOM SURAMARIT roi (1896-1960)
Sisowath Kossamak (1904-1975)
???
 • Samyl Monipong
  • Ubbolvadey Nella (Jean-Louis Tertian)
  • Ravivaddhana
 • Norodom Sirivudh (1951-)
 • Norodom Preyasophon
Sisowath Duanga Mathuret (1896-1960)
Khun Devi Kahna Subiya Yeap (1925-1995)
 • Norodom Pryia Subarna (1954-) (Sisowath Vinayika) (1958-)
  • Norodom Suramarit Prearo (1981-)
  • Norodom Suramarit Vérina (1984-)
 • Norodom Suramarit Sirivudh (1951-) (Norodom Veasna Pok) (1950-) (Keo Kosey) (1951-)
  • Norodom Siririth (1972-) (Anne Menvielle)
  (Christine Angèle Alfsen) (1954-)
  • Norodom Marithivong (1994-)
  • Norodom Alexandra Rasmi (1990-)
  • Norodom Sara Surama (1992-)
 • Norodom Vichara (1946-2013) (Thep Sombana) (1941-) (Yves Jean-Marie Paul Dumont) (1950-)

République (1970-1975)

Khmers rouges (1975-1979)

Domination du Vietnam (1975-1993)

2004-
NORODOM SIHAMONI roi (1953-)

Mise à jour : 2022-02-26